December 2017

November 2017 | January 2018

Sun.Mon.Tues.Wed.Thurs.Fri.Sat.
     1

Maddie
*

2


Maddie*

3

Somaiya

4

Daniel

5

Nekita
Chanze*

6


7

Tai
Somaiya*

8

Daniel
*

9

Tai
*

10

Nekita
Maddie*

11

Tai
Daniel

12

Somaiya
Chanze

13

Nekita
Daniel

14

Somaiya
Maddie

15

Nekita
Maddie

16

Maddie
Tai

17

Tai
Nekita

18

Tai
Somaiya

19


Chanze

20

Daniel
Maddie

21

Daniel
Somaiya

2223
24252627282930
31