February 2018

January 2018 | March 2018

Sun.Mon.Tues.Wed.Thurs.Fri.Sat.
    1

Tatiyana
Katie

2

Tatiyana

3

Tatiyana
Anthony

4

Anthony
Toshan

5

Tatiyana

6


Emily*

7

Katie

8


9

Anthony
Tatiyana*

10

Tatiyana
Toshan*

11

Toshan

12

Tatiyana

13

Anthony
Emily*

14

Katie

15


16

Lindsey
Toshan*

17

Lindsey

18

Katie

19

Anthony

20

Katie
Emily*

21

Toshan

22

Anthony

23


Lindsey*

24

Anthony
Katie*

25

Anthony

26


27

Lindsey
Emily*

28

Toshan