December 2012

November 2012 | January 2013

Sun.Mon.Tues.Wed.Thurs.Fri.Sat.
      1

Samantha*
Devin*

2

Ariana*
*

3

*
*

4

Kristina*
*

5

*
Kristina*

6

Samantha*
*

7

Kristina*
*

8

Samantha*
Devin*

9

*
Ariana*

10

Devin*
*

11

*
Kristina*

12

Kristina*
Samantha*

13

Samantha*
Steven*

14

Steven*
*

15

Devin*
Steven*

16

Ariana*
*

17

*
Devin*

18

*
Samantha*

19

*
Kristina*

20

Devin*
Samantha*

21

*
*

22
23242526272829
3031