December 2012

November 2012 | January 2013

Sun.Mon.Tues.Wed.Thurs.Fri.Sat.
      1

Basilio
Sam

2

Basilio

3

Meryl

4

Basilio
Meryl

5

Ryan

6

Sam

7


Cara

8

Basilio
Cece

9

Cara

10

Ryan

11


Cece

12

Ryan
Meryl

13

Cece
Cara

14

Sam
Meryl

15

Cara
Ryan

16


Sam

17

Sam
Cece

18

Cece
Meryl

19

Cara
Ryan

20

Sam
Basilio

21

Ryan
Sam

22
23242526272829
3031