Residence Life
Duties

August 2013

July 2013 | September 2013

Sun.Mon.Tues.Wed.Thurs.Fri.Sat.
    123
45678910
11121314151617
18

Kaina
Ryan

19

Meryl
Sam

20

Ryan
Ciara

21

Kaina
Meryl

22

Cece
Basilio

23

Cece
Sam

24

Cece
Basilio

25

Sam
Meryl

26

Basilio
Cece

27

Meryl
Ciara

28

Kaina
Cece

29

Ryan
Basilio

30

Cece
Meryl

31

Kaina
Sam