January 2015

December 2014 | February 2015

Sun.Mon.Tues.Wed.Thurs.Fri.Sat.
    1

Stephanie

2

Stephanie

3

Samantha

4

Samantha

5

Samantha

6

Stephanie

7

Stephanie

8

Katherine

9

Katherine

10

Katherine

11

Nicole

12

Nicole

13

Joshua
Katherine

14

Katherine
Stephanie

15

Nicole
Grace

16

Grace
Samantha

17

Stephanie
Sunny

18

Joshua
Samantha

19

Nicole
Sunny

20

Stephanie
Nicole

21

Katherine
Grace

22

Joshua
Grace

23

Katherine
Samantha

24

Joshua
Sunny

25

Samantha

26

Joshua

27

Katherine
Stephanie

28

Sunny

29

Nicole

30

Grace
Sunny

31

Nicole
Samantha